Profit Holding Hungary

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat

 

Hatályos 2016. január 1. napjától

 

 

A Profit Holding Hungary Zrt. fontosnak tartja Ügyfelei (Felhasználói) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban  érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását

Az Profit Holding Hungary Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1. Bevezetés

 

A Profit Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. fszt. 1., a továbbiakban PrHH Zrt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A PrHH Zrt. elkötelezett ügyfelei, s az érintettek személyes adatainak védelmében, s kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A PrHH Zrt. az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint jár el.

Az PrHH Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az PrHH Zrt fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokat a tájékoztató közzétételével azonos módon, megfelelő figyelemfelhívással közli.

Amennyiben adatkezeléssel érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen tájékoztató alapján számára nem egyértelmű, a kérdésfeltevés írásban az office@profitfox.hu címen tehető meg.

Az PrHH Zrt. elkötelezett a szolgáltatásának a legmagasabb szinten és minőségen tartására, azonban a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A kintlévőség kezelés érdekében a PrHH Zrt.-vel szerződő cégek megbízási szerződésünkben foglaltak értelmében adósainak adatait átadja a PrHH Zrt. számára.

 

          2. Definíciók

2.1. érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, különösen Ügyfelei, Ügyfelei alkalmazottjai, Ügyfelei által érintett személyek (Ügyfelei Vevői, Adósai)

2.2. személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,lakcíme, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2.5. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

2.7. adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.9. adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.10. adatmegsemmisítés:

az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

2.12. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.14. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. adatvédelmi incidens

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2.16. törvények:

  1. V. tv. a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről (Ptk.)
  2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

3. Alapelvek az PrHH Zrt. adatkezelése során

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.1. :

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a.) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b.) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

3.2. :

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a.) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b.) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.3. :

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a.) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b.)  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.4. :

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
  • az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a.) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b.) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

c.) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartalma

4.1. Felhasználói (Szállítói) adatbázis:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, szerződéskötés, számlázás, bizonylatkiállítás, szállító számláinak, követeléseinek kezelése, kapcsolatfelvétel, statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, ProfitFOX felhasználónév, jelszó

Az adatkezelés időtartama: a létrejött szerződések esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4.2. Szállítók Ügyfeleinek adatbázisa:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók Ügyfeleinek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, számlázás, bizonylat kiállítás, szállító számláinak, követeléseinek kezelése, kapcsolatfelvétel, statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása ( Infotv. 2011 CXII. tv.  6§ (5) b) )

A kezelt adatok köre:  név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, számlázási adatok

Az adatkezelés időtartama:  a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4.3. Számlázás, bizonylat kiállítás:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók elektronikus és papír alapú számláinak, bizonylatainak kiállítása, statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, számlázáshoz, bizonylat kiállításhoz szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4.4. Emailes megkeresés:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók szállító számláinak,bizonylatainak, követeléseinek kezelése, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 2011. CXII tv. 6.§ (5) b))

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, számlázási adatok

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4.4. Telefonos megkeresés:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók szállító számláinak, bizonylatainak, követeléseinek kezelése, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 2011. CXII tv. 6.§ (5) b))

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, számlázási adatok

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4.4.1. Hangrögzítés feltételei:

A követelés kezelés céljából történő telefonos megkeresés során az utólagos bizonyítás, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás, illetve tiltakozás igazolhatósága érdekében a beszélgetésről hangrögzítés készül. E hangfelvétel kizárólag az érintett (hívott fél) hozzájárulása mellett készíthető; a hangfelvételt az adatkezelő a felvételtől számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi meg, tiltakozás esetén a hangfelvétel rövid időn belül (legfeljebb 72 órán belül) törlésre kerül. A hangfelvételhez az adatkezelő azonosítószámot rendel, ami a hívott fél telefonszáma és a beszélgetés dátuma.

4.5. Személyes megkeresés:

Az adatkezelés célja:  a ProfitFOX Felhasználók szállító számláinak, követeléseinek kezelése, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása ( Infotv. 2011. CXII tv. 6.§ (5) b))

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, a szerződéskötés dátuma és időpontja, e-mail cím, számlázási adatok Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az PrHH Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a.) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b.) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c.) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d.) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az PrHH Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az PrHH Zrt.. az adatkezelés során megőrzi

a.) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b.) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c.) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az PrHH Zrt. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Profit Holding Hungary Zrt.

Cím: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. fszt. 1

E-mail: office@profitfox.hu

Cégjegyzékszám: 02-10-060382

Adószám: 23867778-2-02

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-61571/2013.

7. Adattovábbítások

A PrHH Zrt.. az alábbi  partnerei részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:.

Adatkezelő neve: Dr. Horváth Péter

Címe: 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25.

 

Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok Adattovábbítás célja: jogi eljárás

Adatkezelő neve: Herke és Szabó Ügyvédi Iroda

Címe: 7626 Pécs, Király u. 79. I/2. Postacím: 7603 Pécs, Pf: 29

Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok Adattovábbítás célja: jogi eljár

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet

a.) személyes adatai kezeléséről, valamint

b.) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –

c.) törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Az érintett kérelmére a PrHH Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad

a.) az általa kezelt adatairól,

b.) az adatkezelés céljáról,

c.) jogalapjáról,

d.) időtartamáról,

e.) az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az

f.) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy

g.) kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

h.) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az PrHH Zrt. az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 25 napon belül; az PrHH Zrt. által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban.

Az PrHH Zrt.. a személyes adatot törli, ha

a.) kezelése jogellenes,

b.) az érintett kéri,

c.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy

d.) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

e.) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az PrHH Zrt.. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az PrHH Zrt. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz, valamint a Hatósághoz fordulhat.

Az PrHH Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az PrHH Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatkezelést érintő panasszal a

a.) bíróságnál, illetve

b.) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu